Kongres 2016

26. konferencia klinickej farmakológie, 13. októbra 2016, Bratislava, MZ SR.

Program - tu. Abstrakty - tu. Správa o konferencii - výstupy a závery (ZdN, č. 38/2016, s. 7) - tu. Bill Bowman Travelling Lectureship 2016 (informácia) - tu.

Registračný poplatok pri registrácii vopred*
členovia odborných spoločností SLS/ČLSJEP včasná 10,- € riadna 15,- 
pracovníci farmaceutických spoločností a CRO včasná 20,- € riadna 25,- 
sestry, dôchodcovia/kyne, študenti/ky hradí OV hradí OV
pozvaní prednášatelia, hostia konferencie hradí OV hradí OV
* vstup na odborný program, konferenčné materiály

PRI REGISTRÁCII NA MIESTE – NAVYŠE MANIPULAČNÝ POPLATOK 5,- EUR! (nutnosť dodatočného ručného spracovania materiálov podľa zákona)

Spôsob úhrady registračného poplatku
 • v hotovosti na mieste (u vopred registrovaných bez navýšenia)
 • na faktúru (zamestnanci právnických osôb)
 • bankovým prevodom na účet SLS – potrebné údaje:
  • číslo účtu:4 532 012 / 0200
  • IBAN: SK36 0200 000 000 0453 2012
  • swift code: SUBASKBX
  • variabilný symbol: 16 1182 063
  • správa pre príjemcu: meno a priezvisko

Potvrdenie o zaplatení registračného poplatku predložte pri registrácii.

Dôležité dátumy
do 26. 09. 2016 - včasná registrácia, pôvodné práce, postery
do 03. 10. 2016 oznámenie autorom o prijatí pôvodnej práce/posteru
do 11. 10. 2015 riadna registrácia (potom už len registrácia na mieste!)
Ubytovanie
zabezpečujú si účastníci sami (napr.: www.booking.com)
Korporátna účasť reklama a pod.
farmaceutické spoločnosti, CRO;
informácie na vedeckom sekretariáte konferencie (prof. Glasa)
Vedecký sekretariát
Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
ÚFKEF LF SZU v Bratislave
Limbová 12 – 14, 833 03 Bratislava
tel.: 02/59370.769
e-mail: jozef.glasa@szu.sk
Organizačný sekretariát
Ing. Ingrid Bieliková
Slovenská lekárska spoločnosť
Cukrová 3, 813 22 Bratislava
tel.: 02/5263.5603, 5292.2017, fax: 02/5263.5611
e-mail: bielikova@sls.sk

Archív kongresov

Hore