Pozdrav

Vitajte na stránke Slovenskej spoločnosti klinickej farmakológie (SSKF), ktorá je organizačnou zložkou, t. j. členskou vedecko-odbornou spoločnosťou Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS).

Naša spoločnosť už od roku 1991 združuje lekárov, farmaceutov, klinických a laboratórnych vedeckých pracovníkov, odborných pracovníkov inštitúcií liekovej politiky v Slovenskej republike, odborných pracovníkov farmaceutických spoločností a ich zastúpení v Slovenskej republike, zástupcov pacientov – a ďalších záujemcov o klinickú farmakológiu, jej odborný a vedecký rozvoj, ale najmä o jej konkrétne praktické uplatnenie v zdravotníctve Slovenskej republiky. SSKF je zakladajúcou členskou spoločnosťou Európskej asociácie klinickej farmakológie a terapie – European Association of Clinical Pharmacology and Therapeutics (EACPT) (od roku 1995). Každý riadny člen SSKF je zároveň ‘automaticky‘ aj členom EACPT.

Ide nám predovšetkým o zabezpečenie modernej, kvalitnej a dostupnej liečebno-preventívnej starostlivosti pre obyvateľov Slovenskej republiky, a to najmä vo vzťahu k problematike racionálnej farmakoterapie – štandardnej a inovatívnej, ktorá je cieľom i výsledkom zmysluplnej štátnej liekovej politiky.

Aktuálne priority odboru klinická farmakológia v Slovenskej republike sú náplňou Programového vyhlásenia Výboru SSKF na obdobie 2011 – 2014.

Aktuality

 • 26. konferencia klinickej farmakológie, 13. októbra 2016, Bratislava, MZ SR. Program - tu. Abstrakty prednášok a posterov - tu. Informácie pre účastníka - tu.
  Registračný poplatok pri registrácii vopred*
  členovia odborných spoločností SLS/ČLSJEP včasná 10,- € riadna 15,- 
  pracovníci farmaceutických spoločností a CRO včasná 20,- € riadna 25,- 
  sestry, dôchodcovia/kyne, študenti/ky hradí OV hradí OV
  pozvaní prednášatelia, hostia konferencie hradí OV hradí OV
  * vstup na odborný program, konferenčné materiály

  PRI REGISTRÁCII NA MIESTE – NAVYŠE MANIPULAČNÝ POPLATOK 5,- EUR! (nutnosť dodatočného ručného spracovania materiálov podľa zákona)

  Spôsob úhrady registračného poplatku
  • v hotovosti na mieste (u vopred registrovaných bez navýšenia)
  • na faktúru (zamestnanci právnických osôb)
  • bankovým prevodom na účet SLS – potrebné údaje:
   • číslo účtu:4 532 012 / 0200
   • IBAN: SK36 0200 000 000 0453 2012
   • swift code: SUBASKBX
   • variabilný symbol: 16 1182 063
   • správa pre príjemcu: meno a priezvisko

  Potvrdenie o zaplatení registračného poplatku predložte pri registrácii.

  Dôležité dátumy
  do 26. 09. 2016 - včasná registrácia, pôvodné práce, postery
  do 03. 10. 2016 oznámenie autorom o prijatí pôvodnej práce/posteru
  do 11. 10. 2015 riadna registrácia (potom už len registrácia na mieste!)
  Ubytovanie
  zabezpečujú si účastníci sami (napr.: www.booking.com)
  Korporátna účasť reklama a pod.
  farmaceutické spoločnosti, CRO; informácie na vedeckom sekretariáte konferencie (prof. Glasa)
  Vedecký sekretariát
  Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
  ÚFKEF LF SZU v Bratislave
  Limbová 12 – 14, 833 03 Bratislava
  tel.: 02/59370.769
  e-mail: jozef.glasa@szu.sk
  Organizačný sekretariát
  Ing. Ingrid Bieliková
  Slovenská lekárska spoločnosť
  Cukrová 3, 813 22 Bratislava
  tel.: 02/5263.5603, 5292.2017,
  fax: 02/5263.5611
  e-mail: bielikova@sls.sk
 • Informačný list SSKF 1/2016 – september 2016 – tu.
 • Vedecko-odborná konferencia "Súčasná medicína a zdravotníctvo v starostlivosti o človeka a jeho životné prostredie: Integrálna ekológia Laudato si", Košice, 17.6.2016 (piatok). Program, bližšie informácie a elektronické prihlášky - tu.
 • 8. workshop - Klinické skúšanie liekov v SR 2016 a 19. celoštátne stretnutie etických komisií, Bratislava, SZU , 20.4.2016 (streda). Program - tu.
 • Konferencia SLK+SLS o budúcnosti slovenského zdravotníctva, Bratislava, 16.2.2016. Podujatie formou okrúhleho stola sa konalo za účasti predstaviteľov politických strán, zdravotníckych vedecko-odborných a výučbových inštitúcií a pacientskych organizácií. Zásadné referáty predniesli prof. J. Glasa (SLS) (2x), MUDr. M. Kollár (SLK), MUDr. J. Tholt (SLK). Prijatá spoločná deklarácia SLK+SLS - tu. Videozáznam prednášok, diskusií a celého priebehu - tu.
 • Oficiálne ustanovená ARS CME 18.2.2016. Predsedom sa stal prof. MUDr. Jozef Glasa (člen P SLS), podpredsedom MUDr. J. Tholt (vice-prezident SLK). "Kreditovanie" vzdelávacích aktivít CME by sa malo zjednotiť, sprehľadniť, odborne viac kontrolovať - a kredity by sa mali účastníkom CME aktivít načítavať automaticky (členom SLK aj SLS). Intenzívne sa pracuje na dolaďovaní fungovania spoločného SLS-SLK CME portálu. Viac - tu.
 • XIX. KONGRES SLS A JUBILEJNÁ 25. KONFERENCIA KLINICKEJ FARMAKOLÓGIE

  22. - 23.10.2015, MZ SR Bratislava, Limbová 2, Bratislava – Kramáre

  Program – tu. Abstrakty - tu. Stručné zhodnotenie - tu. Pozdrav prezidentky AOPP - tu. Fotogaléria - tu.

 • EACPT Congress 2015, Madrid (Španielsko), June 27-29, 2015.

Archív aktualít

Hore