Pozdrav

Vitajte na stránke Slovenskej spoločnosti klinickej farmakológie (SSKF), ktorá je organizačnou zložkou, t. j. členskou vedecko-odbornou spoločnosťou Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS).

Naša spoločnosť už od roku 1991 združuje lekárov, farmaceutov, klinických a laboratórnych vedeckých pracovníkov, odborných pracovníkov inštitúcií liekovej politiky v Slovenskej republike, odborných pracovníkov farmaceutických spoločností a ich zastúpení v Slovenskej republike, zástupcov pacientov – a ďalších záujemcov o klinickú farmakológiu, jej odborný a vedecký rozvoj, ale najmä o jej konkrétne praktické uplatnenie v zdravotníctve Slovenskej republiky. SSKF je zakladajúcou členskou spoločnosťou Európskej asociácie klinickej farmakológie a terapie – European Association of Clinical Pharmacology and Therapeutics (EACPT) (od roku 1995). Každý riadny člen SSKF je zároveň ‘automaticky‘ aj členom EACPT.

Ide nám predovšetkým o zabezpečenie modernej, kvalitnej a dostupnej liečebno-preventívnej starostlivosti pre obyvateľov Slovenskej republiky, a to najmä vo vzťahu k problematike racionálnej farmakoterapie – štandardnej a inovatívnej, ktorá je cieľom i výsledkom zmysluplnej štátnej liekovej politiky.

Aktuálne priority odboru klinická farmakológia v Slovenskej republike sú náplňou Programového vyhlásenia Výboru SSKF na obdobie 2011 – 2014.

Partneri*

*Umiestnenie loga daného korporátneho partnera znamená jeho podporu odborným a vedeckým aktivitám Slovenskej spoločnosti klinickej farmakológie, o.z. SLS (SSKF), bez akéhokoľvek zasahovania do ich odborného alebo vedeckého obsahu. Vzájomné vzťahy korporátnych partnerov a SSKF sa riadia platnými právnymi predpismi a príslušnými medzinárodnými etickými štandardmi a odporúčaniami.

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

  • Plánovaný tradičný workshop "Aktuality Správnej klinickej praxe" (pôvodný termín 24.4.2019) sa uskutoční v náhradnom termíne.
  • Na zabezpečení resp. obnovení podmienok na realizáciu špecializačného štúdia v lekárskom odbore klinická farmakológia a certifikačného štúdia v certifikovanej pracovnej činnosti klinické skúšanie liekov, ako aj aktivít CME v klinickej farmakológii a KSL sa v súčasnosti pracuje. Dôvodom nejasnej situácie sú neočakávané personálne zmeny na dosiaľ akreditovanom školiacom pracovisku na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave od januára 2019 (do funkcie prednostu bol v rozpore s príslušnými odbornými požiadavkami ustanovený nelekár - farmaceut). Riešenie danej situácie si v týchto mesiacoch vyžaduje zvýšené úsilie vedenia spoločnosti a hlavnej odborníčky MZ SR pre odbor klinická farmakológia. Novšie informácie budú zverejnené na tomto mieste, prípadne v tradičnom Informačnom liste spoločnosti.
  • 8. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCIA KLINICKEJ FARMAKOLÓGIE, Rožňov pod Radhoštěm (ČR), 19. - 21. septembra 2019. Plánuje sa prinajmenšom jeden blok odborného programu, ktorý zabezpečí SSKF. Odporúčame aj prosíme o aktívnu i pasívnu členov SSKF v čo najhojnejšom počte. Pokiaľ budete prihlasovať práce na prezentáciu na tejto konferencii, prosíme, kvôli prípadnej koordinácii SK účasti, aj o súčasné informovanie výboru SSKF (jozef.glasa@szu.sk). Súčasťou podujatia sú aj 20. česká konference klinické farmakologie, 29. konferencia klinickej farmakológie (SSKF), 24. česká konference TDM a 22. česká konference DURG. Prihlásenie na účasť: do 30.6.2019, prihlásenie abstraktov: do 15.8.2019. Predbežný program, bližšie informácie, prihlasovanie a ďalšie organizačné pokyny - tu.
  • Medicamenta nova, 36. seminár, 31.1.2019 od 13:30, LF UK v Bratislave (Veľká poslucháreň, Sasinkova 4) - program tu.
  • INFORMAČNÝ LIST SSKF č. 1/2018 - tu.
  • Vyšlo č. 1-2/2018 časopisu Medicínska etika & Bioetika - Medical Ethics & Bioethics - k dispozícii - tu.

Archív aktualít

Hore