Pozdrav

Vitajte na stránke Slovenskej spoločnosti klinickej farmakológie (SSKF), ktorá je organizačnou zložkou, t. j. členskou vedecko-odbornou spoločnosťou Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS).

Naša spoločnosť už od roku 1991 združuje lekárov, farmaceutov, klinických a laboratórnych vedeckých pracovníkov, odborných pracovníkov inštitúcií liekovej politiky v Slovenskej republike, odborných pracovníkov farmaceutických spoločností a ich zastúpení v Slovenskej republike, zástupcov pacientov – a ďalších záujemcov o klinickú farmakológiu, jej odborný a vedecký rozvoj, ale najmä o jej konkrétne praktické uplatnenie v zdravotníctve Slovenskej republiky. SSKF je zakladajúcou členskou spoločnosťou Európskej asociácie klinickej farmakológie a terapie – European Association of Clinical Pharmacology and Therapeutics (EACPT) (od roku 1995). Každý riadny člen SSKF je zároveň ‘automaticky‘ aj členom EACPT.

Ide nám predovšetkým o zabezpečenie modernej, kvalitnej a dostupnej liečebno-preventívnej starostlivosti pre obyvateľov Slovenskej republiky, a to najmä vo vzťahu k problematike racionálnej farmakoterapie – štandardnej a inovatívnej, ktorá je cieľom i výsledkom zmysluplnej štátnej liekovej politiky.

Aktuálne priority odboru klinická farmakológia v Slovenskej republike sú náplňou Programového vyhlásenia Výboru SSKF na obdobie 2011 – 2014.

Partneri*

*Umiestnenie loga daného korporátneho partnera znamená jeho podporu odborným a vedeckým aktivitám Slovenskej spoločnosti klinickej farmakológie, o.z. SLS (SSKF), bez akéhokoľvek zasahovania do ich odborného alebo vedeckého obsahu. Vzájomné vzťahy korporátnych partnerov a SSKF sa riadia platnými právnymi predpismi a príslušnými medzinárodnými etickými štandardmi a odporúčaniami.

Aktuality

 • 28. KONFERENCIA KLINICKEJ FARMAKOLÓGIE - Klinická farmakológia a zabezpečenie racionálnej farmakoterapie v dnešnom zdravotníctve, 23. októbra 2018 (utorok) 9:00 - 16:15, KC MZ SR, Bratislava - Kramáre (Limbová 2, 1. p.).

  Aktualizovaný program - tu. Abstrakty - tu. Plagátik - tu. Všeobecné informácie - pozri nižšie!

  Registrácia - termíny na prihlasovanie
  • aktívna účasť (abstrakt!): do 8. októbra 2018
  • pasívna účasť: do 21.októbra 2018

  Prihlasovanie - registrácia na podujatie vopred len elektronickou formou - elektronický formulár prihlášky pod tlačítkom. Dôležité upozornenie (!): súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (podrobnosti viď nižšie) - dáva prihlasujúci sa účastník odoslaním elektronickej prihlášky.
  Upozornenie: Okrem elektronického prihlásenia (povinné!) je možné aj súčasné prihlásenie na podujatie ako na kurz SZU (najmä pre osoby zasadené do ŠŠ alebo CŠ na SZU): Prihláška na kurz ÚFKEF LF SZU: 1-4044 Workshop - Aktuality štátnej liekovej politiky a diskusné sústredenie v klinickej farmakológii (ÚFKEF LF SZU)tu. Stiahnuť, vyplniť, poslať e-mailom alebo poštou na ŠO SZU, Limbová 12-14, 83303 Bratislava. Takto prihlásení účastníci dostanú aj potvrdenie o absolvovaní anotovaného kurzu SZU. Kurzový (manipulačný) poplatok je zahrnutý v registračnom poplatku.

  Dôležité upozornenie
  • Účastník je povinný údaje v zmysle Zák. č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov uvádzať presne, úplne a pravdivo a v plnom rozsahu zodpovedá za ich správnosť, presnosť, úplnosť a pravdivosť.
  • Súhlas dotknutej osoby: V súlade s § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dávam slobodne a dobrovoľne súhlas Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) a jej organizačným zložkám so spracovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v tomto registračnom formulári za účelom mojej účasti na uvedenom odbornom podujatí.
  • Poučenie: Osobné údaje budú spracúvané na zabezpečenie administrácie a ostatných náležitostí, súvisiacich s Vašou účasťou na odbornom podujatí registrovanom v Kalendári podujatí CME. Prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov je SLS. Právnym základom spracúvania je Vami udelený súhlas. Súhlas je dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek odvolať. V prípade odvolania súhlasu pred konaním odborného podujatia nebude možné zúčastniť sa ho. Osobné údaje budú uchovávané do 5 rokov od skončenia odborného podujatia. Účastník má právo na prístup k údajom, ich opravu, výmaz, obmedzenie spracúvania, prenosnosť údajov a môže ich namietať (§ 21 až 28 cit. zák.). SLS možno kontaktovať telefonicky +421 2 5292 2019, mailom na: clenska@sls.sk.

  Základné všeobecné informácie

  • Kredity ARS CME: 6 kreditov - potvrdenie o účasti a získaných kreditoch CME pri ukončení podujatia (+ automatické načítanie kreditov CME registrovaným lekárom ako je obvyklé).
  • Registračný poplatok (kurzovné; vstup na odborný program, konferenčné materiály, prípadne kurzovné SZU - pre takto prihlásených, viď vyššie)
   - zdravotnícky pracovník (lekár, farmaceut a pod.): 20 €
   - pracovníci farmaceutických spoločností a CRO: 35 €
   - sestry, dôchodcovia/kyne, študenti, prednášatelia, hostia: zdarma (hradí OV)
  • Úhrada registračných poplatkov:
   -- jednotlivci:
   - vopred neprihlásení: v hotovosti na mieste + manipulačný poplatok 3,- EUR
   - vopred prihlásení: v hotovosti pri registrácii na mieste
   - vopred prihlásení: bankovým prevodom: bankovým prevodom na účet SLS – potrebné údaje:
   o IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012
   o swift code: SUBASKBX
   o variabilný symbol: 18 1029 063
   o správa pre príjemcu: meno a priezvisko
   -- farmaceutické spoločnosti a CRO + ich pracovníci: na faktúru SLS
  • Účasť CRO a farmaceutických spoločností („korporátna“): prihláška SLS (do 15.10.2018): informácie u organizátorov podujatia
  • Odborné informácie: prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD., e-mail: jozef.glasa@szu.sk, tel.: 02/59370.769
  • Organizačné informácie: p. Valéria Petrovičová, Kongresové oddelenie SLS, petrovicova@sls.sk, tel.: 02/5292 2017, -19, 0905 530372
 • INFORMAČNÝ LIST SSKF č. 1/2018 - tu.
 • Jubilejný 10. workshop - Aktuality Správnej klinickej praxe - Klinické skúšanie liekov 2018 a 21. celoštátne stretnutie etických komisií v SR, 18. apríla 2018 (streda), 9:00 - 15:30, KC MZ SR, Bratislava - Kramáre (Limbová 2, 1. p.). Program - tu. Plagátik - tu.
 • Vyšlo č. 3-4/2017 časopisu Medicínska etika & Bioetika - Medical Ethics & Bioethics - k dispozícii - tu.
 • Medicamenta nova, 35. seminár, 25.1.2018 od 13:30, LF UK v Bratislave (Veľká poslucháreň, Sasinkova 4) - program tu.
 • Sympózium - Quo vadis hepatológia slovenská a svetová, 20. februára 2018, Bratislava, SZU (Limbová 12) od 14:00-17:30. Mimoriadne podujatie pri príležitosti 20. výročia vzniku odboru hepatológia na Slovensku a pri príležitosti životného jubilea prof. MUDr. Jozef Holomáňa, CSc. - zorganizovali Slovenská spoločnosť klinickej farmakológie SLS, Slovenská hepatologická spoločnosť SLS, Slovenská spoločnosť pre farmakoekonomiku SLS, Asociácia na ochranu práv pacientov v SR a Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave. Program print - tu. Plagátik - tu.
 • Anotované kurzy ÚFKEF LF SZU v Bratislave v letnom semestri 2017/2018 (prihlášky cestou Študijného oddelenia LF SZU - www.szu.sk):
  • Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická farmakológia - základné (12.02.2018 - 16.02.2018)
  • Kurz certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti farmakoekonomika II. (08.03.2018 - 09.03.2018)
  • Workshop - aktuality správnej klinickej praxe (18.04.2018)
  • Tematický kurz - pacient a liek (11.05.2018)
  • Kurz - správna klinická prax II. (06.06.2018 - 07.06.2018)
 • 34th ICPE Conference, Praha, 22. - 26.8.2018. Info list - tu. Deadline pre abstrakty je 14.2.2018. Viac informácií a prihlasovanie - tu.
 • INFORMAČNÝ LIST SSKF č. 2/2017 - tu.

Archív aktualít

Hore