Archív aktualít

 • Sympózium - Quo vadis hepatológia slovenská a svetová, 20. februára 2018, Bratislava, SZU (Limbová 12) od 14:00-17:30. Mimoriadne podujatie pri príležitosti 20. výročia vzniku odboru hepatológia na Slovensku a pri príležitosti životného jubilea prof. MUDr. Jozef Holomáňa, CSc. - zorganizovali Slovenská spoločnosť klinickej farmakológie SLS, Slovenská hepatologická spoločnosť SLS, Slovenská spoločnosť pre farmakoekonomiku SLS, Asociácia na ochranu práv pacientov v SR a Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave. Program print - tu. Plagátik - tu.
 • Anotované kurzy ÚFKEF LF SZU v Bratislave v letnom semestri 2017/2018 (prihlášky cestou Študijného oddelenia LF SZU - www.szu.sk):
  • Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická farmakológia - základné (12.02.2018 - 16.02.2018)
  • Kurz certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti farmakoekonomika II. (08.03.2018 - 09.03.2018)
  • Workshop - aktuality správnej klinickej praxe (18.04.2018)
  • Tematický kurz - pacient a liek (11.05.2018)
  • Kurz - správna klinická prax II. (06.06.2018 - 07.06.2018)
 • 34th ICPE Conference, Praha, 22. - 26.8.2018. Info list - tu. Deadline pre abstrakty je 14.2.2018. Viac informácií a prihlasovanie - tu.
 • INFORMAČNÝ LIST SSKF č. 2/2017 - tu.
 • Medicamenta nova, 35. seminár, 25.1.2018 od 13:30, LF UK v Bratislave (Veľká poslucháreň, Sasinkova 4) - program tu.
 • Vyšlo č. 3-4/2017 časopisu Medicínska etika & Bioetika - Medical Ethics & Bioethics - k dispozícii - tu.
 • Jubilejný 10. workshop - Aktuality Správnej klinickej praxe - Klinické skúšanie liekov 2018 a 21. celoštátne stretnutie etických komisií v SR, 18. apríla 2018 (streda), 9:00 - 15:30, KC MZ SR, Bratislava - Kramáre (Limbová 2, 1. p.). Program - tu. Plagátik - tu.
 • 28. KONFERENCIA KLINICKEJ FARMAKOLÓGIE - Klinická farmakológia a zabezpečenie racionálnej farmakoterapie v dnešnom zdravotníctve, 23. októbra 2018 (utorok) 9:00 - 16:15, KC MZ SR, Bratislava - Kramáre (Limbová 2, 1. p.).

  Aktualizovaný program - tu. Abstrakty - tu. Plagátik - tu. Všeobecné informácie - pozri nižšie!

  Registrácia - termíny na prihlasovanie
  • aktívna účasť (abstrakt!): do 8. októbra 2018
  • pasívna účasť: do 21.októbra 2018

  Prihlasovanie - registrácia na podujatie vopred len elektronickou formou - elektronický formulár prihlášky pod tlačítkom. Dôležité upozornenie (!): súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (podrobnosti viď nižšie) - dáva prihlasujúci sa účastník odoslaním elektronickej prihlášky.
  Upozornenie: Okrem elektronického prihlásenia (povinné!) je možné aj súčasné prihlásenie na podujatie ako na kurz SZU (najmä pre osoby zasadené do ŠŠ alebo CŠ na SZU): Prihláška na kurz ÚFKEF LF SZU: 1-4044 Workshop - Aktuality štátnej liekovej politiky a diskusné sústredenie v klinickej farmakológii (ÚFKEF LF SZU)tu. Stiahnuť, vyplniť, poslať e-mailom alebo poštou na ŠO SZU, Limbová 12-14, 83303 Bratislava. Takto prihlásení účastníci dostanú aj potvrdenie o absolvovaní anotovaného kurzu SZU. Kurzový (manipulačný) poplatok je zahrnutý v registračnom poplatku.

  Dôležité upozornenie
  • Účastník je povinný údaje v zmysle Zák. č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov uvádzať presne, úplne a pravdivo a v plnom rozsahu zodpovedá za ich správnosť, presnosť, úplnosť a pravdivosť.
  • Súhlas dotknutej osoby: V súlade s § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dávam slobodne a dobrovoľne súhlas Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) a jej organizačným zložkám so spracovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v tomto registračnom formulári za účelom mojej účasti na uvedenom odbornom podujatí.
  • Poučenie: Osobné údaje budú spracúvané na zabezpečenie administrácie a ostatných náležitostí, súvisiacich s Vašou účasťou na odbornom podujatí registrovanom v Kalendári podujatí CME. Prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov je SLS. Právnym základom spracúvania je Vami udelený súhlas. Súhlas je dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek odvolať. V prípade odvolania súhlasu pred konaním odborného podujatia nebude možné zúčastniť sa ho. Osobné údaje budú uchovávané do 5 rokov od skončenia odborného podujatia. Účastník má právo na prístup k údajom, ich opravu, výmaz, obmedzenie spracúvania, prenosnosť údajov a môže ich namietať (§ 21 až 28 cit. zák.). SLS možno kontaktovať telefonicky +421 2 5292 2019, mailom na: clenska@sls.sk.

  Základné všeobecné informácie

  • Kredity ARS CME: 6 kreditov - potvrdenie o účasti a získaných kreditoch CME pri ukončení podujatia (+ automatické načítanie kreditov CME registrovaným lekárom ako je obvyklé).
  • Registračný poplatok (kurzovné; vstup na odborný program, konferenčné materiály, prípadne kurzovné SZU - pre takto prihlásených, viď vyššie)
   - zdravotnícky pracovník (lekár, farmaceut a pod.): 20 €
   - pracovníci farmaceutických spoločností a CRO: 35 €
   - sestry, dôchodcovia/kyne, študenti, prednášatelia, hostia: zdarma (hradí OV)
  • Úhrada registračných poplatkov:
   -- jednotlivci:
   - vopred neprihlásení: v hotovosti na mieste + manipulačný poplatok 3,- EUR
   - vopred prihlásení: v hotovosti pri registrácii na mieste
   - vopred prihlásení: bankovým prevodom: bankovým prevodom na účet SLS – potrebné údaje:
   o IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012
   o swift code: SUBASKBX
   o variabilný symbol: 18 1029 063
   o správa pre príjemcu: meno a priezvisko
   -- farmaceutické spoločnosti a CRO + ich pracovníci: na faktúru SLS
  • Účasť CRO a farmaceutických spoločností („korporátna“): prihláška SLS (do 15.10.2018): informácie u organizátorov podujatia
  • Odborné informácie: prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD., e-mail: jozef.glasa@szu.sk, tel.: 02/59370.769
  • Organizačné informácie: p. Valéria Petrovičová, Kongresové oddelenie SLS, petrovicova@sls.sk, tel.: 02/5292 2017, -19, 0905 530372
 • Jubilejný 10. workshop - Aktuality Správnej klinickej praxe - Klinické skúšanie liekov 2018 a 21. celoštátne stretnutie etických komisií v SR, 18. apríla 2018 (streda), 9:00 - 15:30, KC MZ SR, Bratislava - Kramáre (Limbová 2, 1. p.). Program - tu. Plagátik - tu. Všeobecné informácie - pozri nižšie!
  Prihlasovanie na podujatie elektronickou formou - elektronický formulár prihlášky pod tlačítkom.
  Upozornenie: okrem elektronického prihlásenia (povinné!) je možné aj súčasné prihlásenie na podujatie ako na kurz SZU (najmä pre osoby zasadené do ŠŠ alebo CŠ na SZU): Prihláška na kurz ÚFKEF LF SZU: 1-2040 Workshop - Aktuality správnej klinickej praxe (ÚFKEF LF SZU)tu. Stiahnuť, vyplniť, poslať e-mailom alebo poštou na ŠO SZU, Limbová 12-14, 83303 Bratislava. Takto prihlásení účastníci dostanú aj potvrdenie o absolvovaní anotovaného kurzu SZU. Úhrada kurzového poplatku pre zdravotníckeho pracovníka a poplatku pre pracovníkov farmaceutických spoločností a CRO - ako je uvedené nižšie.

  Základné všeobecné informácie
  • Kredity ARS CME: 4 kredity - potvrdenie o účasti a získaných kreditoch pri ukončení podujatia.
  • Registračný poplatok (kurzovné; vstup na odborný program, konferenčné materiály)
   - zdravotnícky pracovník (lekár, farmaceut a pod.): 15 €
   - pracovníci farmaceutických spoločností a CRO: 25 €
   - sestry, dôchodcovia/kyne, študenti, prednášatelia, hostia: zdarma (hradí OV)
  • Úhrada poplatkov:
   -- jednotlivci:
   - vopred neprihlásení: v hotovosti na mieste + manipulačný poplatok 3,- EUR
   - vopred prihlásení: v hotovosti pri registrácii na mieste
   - vopred prihlásení: bankovým prevodom: bankovým prevodom na účet SLS – potrebné údaje:
   o IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012
   o swift code: SUBASKBX
   o variabilný symbol: 18 1033 063
   o správa pre príjemcu: meno a priezvisko
   -- farmaceutické spoločnosti a CRO: na faktúru SLS
  • Účasť CRO a farmaceutických spoločností („korporátna“): prihláška SLS: informácie u organizátorov podujatia
  • Odborné informácie: prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD., e-mail: jozef.glasa@szu.sk, tel.: 02/59370.769
  • Organizačné informácie: Valéria Petrovičová, Sekretariát SLS, petrovicova@sls.sk, tel.: 02/5292.2020, 5292.2017, 5292.2019
 • Oficiálne ustanovená ARS CME 18.2.2016. Predsedom sa stal prof. MUDr. Jozef Glasa (člen P SLS), podpredsedom MUDr. J. Tholt (vice-prezident SLK). "Kreditovanie" vzdelávacích aktivít CME by sa malo zjednotiť, sprehľadniť, odborne viac kontrolovať - a kredity by sa mali účastníkom CME aktivít načítavať automaticky (členom SLK aj SLS). Intenzívne sa pracuje na dolaďovaní fungovania spoločného SLS-SLK CME portálu. Viac - tu.
 • EACPT Congress 2015, Madrid (Španielsko), June 27-29, 2015.
 • 13. KONGRES EACPT, Praha, 24.-27. júna 2017. Abstrakty do 6.2.2017. Bližšie informácie - tu.
 • Vyšlo dvoj-číslo 3-4/2016 časopisu Medicínska etika & Bioetika. K dispozícii - tu.
 • Vyšlo č. 1-2/2017 časopisu Medicínska etika & Bioetika - Medical Ethics & Bioethics - k dispozícii - tu.
 • Tematický kurz "Klinické skúšanie liekov a SKP I", 5.-6.12.2017, SZU, Bratislava - prihláška - tu (najlepšie do 27.10.2017), program - tu.
 • Medicamenta nova, 34. seminár, 26.1.2017 od 13:30, LF UK v Bratislave (Veľká poslucháreň, Sasinkova 4) - program tu.
 • ANOTOVANÉ KURZY SZU - 2017:
  • ÚFKEF SZU (prihlášky, ako zvyčajne, cestou ŠO SZU – www.szu.sk)
   • (1)4103 TK - Pacient a liek, 11.5.2017, SZU BA.
   • (1)4100 TK - Správna klinická prax II., 14.-15.6.2017, SZU BA, program - tu, prihláška - tu.
  • ÚZE SZU (prihlášky, ako zvyčajne, cestou ŠO SZU – www.szu.sk):
   • (2)3196 TK - Etika biomedicínskeho výskumu a klinických skúšaní II., 30.5.2017, SZU BA, program - tu, prihláška - tu.
   • (2)3197 TK - Aktuality etiky v ošetrovateľstve, 28.6.2017, SZU BA, program - tu, prihláška - tu.
   • (2)3194 TK - Zdravotnícka etika II., 29.6.2017, SZU BA, program - tu, prihláška - tu.
 • Tematický kurz ÚZE SZU - Zdravotnícka etika I. (TK 2-3193), 15.12.2016 (štvrtok), Bratislava, SZU. Aktualizovaný program - tu. Prihláška - tu (stiahnuť, vyplniť, zaslať poštou alebo e-mailom).
 • Tematický kurz ÚZE SZU - Etika biomedicínskeho výskumu a klinických skúšaní I. (TK 2-3195), 16.12.2016 (piatok), Bratislava, SZU. Aktualizovaný program - tu. Prihláška - tu (stiahnuť, vyplniť, zaslať poštou alebo e-mailom).
 • Informačný list SSKF 1/2016 – september 2016 – tu.
 • Vedecko-odborná konferencia "Súčasná medicína a zdravotníctvo v starostlivosti o človeka a jeho životné prostredie: Integrálna ekológia Laudato si", Košice, 17.6.2016 (piatok). Program, bližšie informácie a elektronické prihlášky - tu.
 • 8. workshop - Klinické skúšanie liekov v SR 2016 a 19. celoštátne stretnutie etických komisií, Bratislava, SZU, 20.4.2016 (streda). Program - tu.
 • Konferencia SLK+SLS o budúcnosti slovenského zdravotníctva, Bratislava, 16.2.2016. Podujatie formou okrúhleho stola sa konalo za účasti predstaviteľov politických strán, zdravotníckych vedecko-odborných a výučbových inštitúcií a pacientskych organizácií. Zásadné referáty predniesli prof. J. Glasa (SLS) (2x), MUDr. M. Kollár (SLK), MUDr. J. Tholt (SLK). Prijatá spoločná deklarácia SLK+SLS - tu. Videozáznam prednášok, diskusií a celého priebehu - tu.
 • XIX. KONGRES SLS A JUBILEJNÁ 25. KONFERENCIA KLINICKEJ FARMAKOLÓGIE

  22. - 23.10.2015, MZ SR Bratislava, Limbová 2, Bratislava – Kramáre

  Program – tu. Abstrakty - tu. Stručné zhodnotenie - tu. Pozdrav prezidentky AOPP - tu. Fotogaléria - tu.

 • EACPT Focus Meeting on How to Assess Medicines: Opatija, Croatia - 6th - 9th October, 2016. Informácie - tu.
 • Výbor SSKF rozšírený o nových riadnych členov. Rozhodnutím výboru SSKF prijatým na jeho riadnom zasadnutí dňa 14.4.2015 v Bratislave, vzhľadom na nárast agendy a potrebu perspektívneho vytvorenia aktívnych pracovných skupín výboru SSKF pre kľúčové oblasti, bol výbor SSKF rozšírený o 3 pôvodne zvolených náhradníkov: MUDr. I. Sekáčová, prim. MUDr. J. Sirotiaková, CSc. a MUDr. A. Bitterová. Výbor SSKF má od 14.4.2015 spolu 16 členov/členiek. Zoznam - tu.
 • Nová vedecká sekretárka SSKF uvedená do funkcie. Na riadnej schôdzi výboru SSKF dňa 29. septembra 2015 v Bratislave bola uvedená do funkcie nová vedecká sekretárka spoločnosti MUDr. Renáta Sekáčová, OKF NsP Dunajská Streda. Kolegyni srdečne blahoželáme a prajeme dobré zdravie a veľa úspechov v práci na tomto náročnom poste.
 • Vyšlo č. 3-4/2015 časopisu Medicínska etika & Bioetika. Na stiahnutie - tu.
 • Kurz CP – Klinické skúšanie liekov a Správna klinická prax I., ÚFKEF LF SZU, Bratislava, 25.-26.11.2015 – predbežný program – tu, nutnosť/možnosť prihlásenia cestou Študijného oddelenia SZU – formulár prihlášky – tu.
 • 7. česko-slovenská konferencie klinické farmakologie a 24. konferencia klinickej farmakológie, Olomouc, 11.-12. septembra 2015. Prvá informácia/pozvánka - tu, prihláška účasti a abstraktu - tu.
 • 7. workshop - Aktuality Správnej klinickej praxe - Klinické skúšanie liekov 2015 a 18. celoštátne stretnutie etických komisií v SR, 15. apríla 2015, MZ SR, Bratislava - Kramáre (Limbová 2). Program a bližšie informácie - tu.
 • 6. Workshop: Aktuality SKP – Klinické skúšanie produktov a liekov v SR 2014, 2.4.2014, MZ SR, Limbová 2, Bratislava.
  Program - tu. Závery a odporúčania pre prax - tu. Fotogaléria - tu. Krátke zhodnotenie - tu.
 • Akcie SSKF v roku 2015
  • Medicamenta nova, Veľká poslucháreň LF UK (Sasinkova 4), Bratislava, 29.1.2015.
  • Memoriál k 100. výročiu narodenia akad. T. R. Niederlanda, Poslucháreň 1, Dérerova FNsP, Bratislava - Kramáre, 27.2.2015. Program - tu.
  • 7. workshop - Aktuality Správnej klinickej praxe - Klinické skúšanie liekov 2015, 15. apríla 2015 (streda), MZ SR, Bratislava - Kramáre (Limbová 2).
  • 25. konferencia klinickej farmakológie a 19. zjazd Slovenskej lekárskej spoločnosti, 22. - 23. októbra 2015, Bratislava.
 • Informačný list SSKF – č. 1/2015 (nový!)
 • Výsledky volieb Výboru a Dozornej rady SSKF na funkčné obdobie 2015 - 2018 - tu.
 • Voľby funkcionárov nového výboru SSKF. Na volebnej schôdzi nového výboru SSKF dňa 6.2.2015 v Bratislave boli vo funkcii potvrdení doterajší prezident SSKF prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD. a doterajšia vice-prezidentka SSKF a hlavná odborníčka MZ SR pre odbor KF prim. MUDr. Klára Soboňová, PhD. Nový vedecký sekretár SSKF - z dôvodu ospravedlnenej neprítomnosti uvažovaných kandidátov - bude zvolený na najbližšej schôdzi výboru v apríli 2015. Do zvolenia nového vedeckého sekretára zostáva vo funkcii doterajšia vedecká sekretárka SSKF MUDr. Jana Tisoňová, PhD.
 • Informačný list SSKF – č. 2/2014 (nový!)
 • 23. KONFERENCIA KLINICKEJ FARMAKOLÓGIE
  16. - 17.10.2014
  (Št - Pi), MZ SR Bratislava, Limbová 2 (1. poschodie), Bratislava – Kramáre

  Program – tu. Abstrakty - tu. Všeobecné informácie – tu.
 • Voľby do výboru Slovenskej spoločnosti klinickej farmakológie (SSKF), o. z. SLS. V dňoch 28. novembra – 15. decembra 2014 prebiehajú korešpondenčné voľby do výboru a dozornej rady SSKF na obdobie 2015-2018. Písomné pokyny k voľbám a hlasovacie lístky boli Sekretariátom SLS preukázateľne zaslané na korešpondenčnú adresu jednotlivých členov SSKF.
 • Farmakoekonomika na Slovensku XXVIII, MZ SR, Bratislava, 26.11.2014, program - tu, prihlášky na www.who.sk.
 • Kurz Klinické skúšanie liekov a Správna klinická prax I. (základný, intenzívny), 27.-28.11.2014, SZU Bratislava. Program – tu, prihláška – tu.
 • Informačný list SSKF – č. 1/2014
 • EACPT Cardiovascular Focused Meeting, Nijmegen (Holandsko), July 3 – 5, 2014.
 • Postgraduálny kurz/Kurz sústavného vzdelávania ÚZE SZU - Klinické skúšanie liekov a SKP II. (aj pre etické komisie), 12. - 13.6.2014, SZU Bratislava. Predbežný program - tu. Prihláška SZU - tu.
 • TK Farmakoekonomika II, 6.-7.3.2014, SZU Bratislava.
 • Postgraduálny kurz/Kurz sústavného vzdelávania ÚZE SZU - Zdravotnícka etika I. (aj pre etické komisie), 11.3.2014, SZU Bratislava. Predbežný program - tu. Prihláška SZU - tu.
 • 31. seminár Medicamenta nova – Problémy farmakoterapie v pediatrii, 30.1.2014 o 13:30, LFUK Bratislava, Sasinkova 4, Veľká poslucháreň, program – tu.
 • Informačný list SSKF - č. 3/2013.
 • Informačný list SSKF - č. 2/2013.
 • Informačný list SSKF - č. 1/2013.
 • Dôležitá informácia SACCME - o udeľovaní a evidencii kreditov CME zo dňa 28. 2. 2013 - tu.
 • Workshop KLINICKÉ SKÚŠANIE PRODUKTOV A LIEKOV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE V ROKU 2013 "Správna klinická prax – vzdelávanie, kvalita a bezpečnosť klinického skúšania" sa konal 22. 5. 2013 na MZ SR, Limbová 2 (1. p.), Bratislava - Kramáre. Program, krátka správa a fotogaléria.
 • 6. SLOVENSKO-ČESKÁ KONFERENCIA KF a 22. KONFERENCIA KF sa koná v dňoch 24. - 26.10.2013 (Št - So) v Hoteli Sorea Trigan – Baník, Štrbské Pleso (Vysoké Tatry).

  Program. Obsahuje aj aktualizované všeobecné a organizačné informácie pre účastníkov kongresu.

  Hotel SOREA TRIGAN Baník
  059 85 Štrbské Pleso
  VYSOKÉ TATRY tel.: +421/52/3211858
  fax: +421/52/3211851
 • Tradičný kurz certifikačnej prípravy 1-3141 "Klinické skúšanie liekov a SKP II", SZU Bratislava, 6. – 7.6.2013 - program a prihláška.
 • Dňa 1. októbra 2012 sme po zmene webmastera spustili webovú stránke SSKF v novom dizajne. Dúfame, že sa Vám bude páčiť. Pripomienky a návrhy k obsahu i dizajnu stránky zasielajte, prosíme, na adresu jozef.glasa@szu.sk
 • 21. konferencia klinickej farmakológie – „Racionalita a realita vo farmakoterapii a liekovej politike – štandardy a inovácie“, sa konala v dňoch 28. – 29. novembra 2012 v Bratislave, KC MZ SR (Limbová 2). Program a bližšie informácie »
 • Program Medicamenta nova 31.1.2013, Bratislava, LF UK - tu.
 • Tradičný kurz "Klinické skúšanie liekov a SKP I", SZU Bratislava, 7.-8.2.2013 - program a prihláška.
Hore