Pozdrav

Vitajte na stránke Slovenskej spoločnosti klinickej farmakológie (SSKF), ktorá je organizačnou zložkou, t. j. členskou vedecko-odbornou spoločnosťou Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS).

Naša spoločnosť už od roku 1991 združuje lekárov, farmaceutov, klinických a laboratórnych vedeckých pracovníkov, odborných pracovníkov inštitúcií liekovej politiky v Slovenskej republike, odborných pracovníkov farmaceutických spoločností a ich zastúpení v Slovenskej republike, zástupcov pacientov – a ďalších záujemcov o klinickú farmakológiu, jej odborný a vedecký rozvoj, ale najmä o jej konkrétne praktické uplatnenie v zdravotníctve Slovenskej republiky. SSKF je zakladajúcou členskou spoločnosťou Európskej asociácie klinickej farmakológie a terapie – European Association of Clinical Pharmacology and Therapeutics (EACPT) (od roku 1995). Každý riadny člen SSKF je zároveň ‘automaticky‘ aj členom EACPT.

Ide nám predovšetkým o zabezpečenie modernej, kvalitnej a dostupnej liečebno-preventívnej starostlivosti pre obyvateľov Slovenskej republiky, a to najmä vo vzťahu k problematike racionálnej farmakoterapie – štandardnej a inovatívnej, ktorá je cieľom i výsledkom zmysluplnej štátnej liekovej politiky.

Aktuálne priority odboru klinická farmakológia v Slovenskej republike sú náplňou Programového vyhlásenia Výboru SSKF na obdobie 2011 – 2014.

Partneri*

*Umiestnenie loga daného korporátneho partnera znamená jeho podporu odborným a vedeckým aktivitám Slovenskej spoločnosti klinickej farmakológie, o.z. SLS (SSKF), bez akéhokoľvek zasahovania do ich odborného alebo vedeckého obsahu. Vzájomné vzťahy korporátnych partnerov a SSKF sa riadia platnými právnymi predpismi a príslušnými medzinárodnými etickými štandardmi a odporúčaniami.

Aktuality

 • Medicamenta nova, 35. seminár, 25.1.2017 od 13:30, LF UK v Bratislave (Veľká poslucháreň, Sasinkova 4) - program tu.
 • Sympózium - Quo vadis hepatológia slovenská a svetová, 20. februára 2018, Bratislava, SZU (Limbová 12) od 14:00-17:30. Mimoriadne podujatie pri príležitosti 20. výročia vzniku odboru hepatológia na Slovensku a pri príležitosti životného jubilea prof. MUDr. Jozef Holomáňa, CSc. - organizujú Slovenská spoločnosť klinickej farmakológie SLS, Slovenská hepatologická spoločnosť SLS, Slovenská spoločnosť pre farmakoekonomiku SLS, Asociácia na ochranu práv pacientov v SR a Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave. Program pozvaných prednášok - tu. Program print - tu. Plagátik - tu. Na podujatie sa možno vopred prihlásiť jednoduchou e-mailovou správou s uvedením mena a pracoviska - adresa: jozef.glasa@szu.sk.
 • Jubilejný 10. workshop - Aktuality Správnej klinickej praxe - Klinické skúšanie liekov 2018 a 21. celoštátne stretnutie etických komisií v SR, 18. apríla 2018 (streda) od 9:00, KC MZ SR, Bratislava - Kramáre (Limbová 2, 1. p.). Predbežný program - tu, Bližšie informácie a elektronické prihlasovanie na tomto mieste začiatkom februára 2018.
 • Anotované kurzy ÚFKEF LF SZU v Bratislave v letnom semestri 2017/2018 (prihlášky cestou Študijného oddelenia LF SZU - www.szu.sk):
  • Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická farmakológia - základné (12.02.2018 - 16.02.2018)
  • Kurz certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti farmakoekonomika II. (08.03.2018 - 09.03.2018)
  • Workshop - aktuality správnej klinickej praxe (18.04.2018)
  • Tematický kurz - pacient a liek (11.05.2018)
  • Kurz - správna klinická prax II. (06.06.2018 - 07.06.2018)
 • 34th ICPE Conference, Praha, 22. - 26.8.2018. Info list - tu. Deadline pre abstrakty je 14.2.2018. Viac informácií a prihlasovanie - tu.
 • INFORMAČNÝ LIST SSKF č. 2/2017 - tu.
 • 27. konferencia klinickej farmakológie, Bratislava, MZ SR (Limbová 2, KC - 1. poschodie), 29. novembra 2017 (streda).

  Predbežný program - tu. Formulár abstraktu (na posterovú prezentáciu - prihlásiť do 20.XI.2017) - tu. Plagátik - tu. Informácie (registračný poplatok, kredity CME a i.) - viď nižšie - pod tlačítkom elektronickej prihlášky - na pasívnu účasť prihlásiť do 27.XI.2017)
  Pre záujemcov prihláška na podujatie ako na kurz SZU: Prihláška na kurz ÚFKEF LF SZU: 1-2039 Aktuality štátnej liekovej politiky a diskusné sústredenie v klinickej farmakológiitu. Stiahnuť, vyplniť, poslať e-mailom alebo poštou na ŠO SZU, Limbová 12-14, 83303 Bratislava. Takto prihlásení účastníci dostanú potvrdenie o absolvovaní anotovaného kurzu SZU.

  Základné všeobecné informácie

  • Kredity ARS CME: 5 kreditov - potvrdenie o účasti a získaných kreditoch pri ukončení podujatia.
  • Registračný poplatok (kurzovné; vstup na odborný program, konferenčné materiály)
   - riadny účastník: 10,- €
   - pracovníci farmaceutických spoločností a CRO: 20,- €
   - sestry, dôchodcovia/kyne, študenti, prednášatelia, hostia: zdarma (hradí OV)
  • Úhrada poplatkov:
   -- jednotlivci:
   - vopred neprihlásení: v hotovosti na mieste + manipulačný poplatok 3,- EUR
   - vopred prihlásení: v hotovosti pri registrácii na mieste
   - vopred prihlásení: bankovým prevodom: bankovým prevodom na účet SLS – potrebné údaje:
   o IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012
   o swift code: SUBASKBX
   o variabilný symbol: 17 1191 063
   o správa pre príjemcu: meno a priezvisko
   -- farmaceutické spoločnosti a CRO: na faktúru SLS
  • Účasť CRO a farmaceutických spoločností („korporátna“): prihláška SLS (do 15.11.2017): informácie u organizátorov podujatia
  • Odborné informácie: prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD., e-mail: jozef.glasa@szu.sk, tel.: 02/59370.769
  • Organizačné informácie: Ing. Ingrid Bieliková, Kongresové oddelenie SLS, bielikova@sls.sk, tel.: 02/5263.5603, 5292.2017
 • 9. workshop - Aktuality Správnej klinickej praxe - Klinické skúšanie liekov 2017 a jubilejné 20. celoštátne stretnutie etických komisií v SR, 20. apríla 2017 (štvrtok). 9:00 - 13:15, KC MZ SR, Bratislava - Kramáre (Limbová 2, 1. p.).

  Program - tu. Stručné zhodnotenie - tu. Plagátik - tu. Všeobecné informácie - pozri nižšie!
  Prihláška na podujatie ako na kurz SZU: Prihláška na kurz ÚFKEF LF SZU: 1-4104 Aktuality správnej klinickej praxe (ÚFKEF LF SZU)DOCX. Stiahnuť, vyplniť, poslať e-mailom alebo poštou na ŠO SZU, Limbová 12-14, 83303 Bratislava. Takto prihlásení účastníci dostanú potvrdenie o anotovaného absolvovaní kurzu SZU.

  Základné všeobecné informácie

  • Kredity ARS CME: 4 kredity - potvrdenie o účasti a získaných kreditoch pri ukončení podujatia.
  • Registračný poplatok (kurzovné; vstup na odborný program, konferenčné materiály)
   - riadny účastník: 10,- €
   - pracovníci farmaceutických spoločností a CRO: 20,- €
   - sestry, dôchodcovia/kyne, študenti, prednášatelia, hostia: zdarma (hradí OV)
  • Úhrada poplatkov:
   -- jednotlivci:
   - vopred neprihlásení: v hotovosti na mieste + manipulačný poplatok 3,- EUR
   - vopred prihlásení: v hotovosti pri registrácii na mieste
   - vopred prihlásení: bankovým prevodom: bankovým prevodom na účet SLS – potrebné údaje:
   o IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012
   o swift code: SUBASKBX
   o variabilný symbol: 17 1113 063
   o správa pre príjemcu: meno a priezvisko
   -- farmaceutické spoločnosti a CRO: na faktúru SLS
  • Účasť CRO a farmaceutických spoločností („korporátna“): prihláška SLS: informácie u organizátorov podujatia
  • Odborné informácie: prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD., e-mail: jozef.glasa@szu.sk, tel.: 02/59370.769
  • Organizačné informácie: Ing. Ingrid Bieliková, Kongresové oddelenie SLS, bielikova@sls.sk, tel.: 02/5263.5603, 5292.2017
 • 26. KONFERENCIA KLINICKEJ FARMAKOLÓGIE

  13. októbra 2016, Bratislava, MZ SR.

  Program - tu. Abstrakty prednášok a posterov - tu.
  Správa o konferencii - výstupy a závery
  (ZdN, č. 38/2016, s. 7) - tu. Bill Bowman Travelling Lectureship 2016 (informácia) - tu. Prednáška prof. Davida Webba, prezidenta British Pharmacological Society - tu.

Archív aktualít

Hore