28. KONFERENCIA KLINICKEJ FARMAKOLÓGIE

MZ SR, Bratislava, 23. októbra 2018

ELEKTRONICKÁ REGISTRÁCIA JEDNOTLIVCA NA AKTÍVNU / PASÍVNU ÚČASŤ

Základné údaje*
*
*
*
Údaje o fyzickej osobe
*
Registračné číslo
Pracovisko
Trvalý pobyt*
*
*
*
*
Forma účasti*
Príspevok č. 1

Formáty: pdf, doc, docx (max. 2MB)

Príspevok č. 2

Formáty: pdf, doc, docx (max. 2MB)

Príspevok č. 3

Formáty: pdf, doc, docx (max. 2MB)

Príspevok č. 4

Formáty: pdf, doc, docx (max. 2MB)

Príspevok č. 5

Formáty: pdf, doc, docx (max. 2MB)

Registračný poplatok*

Účastník je povinný údaje v zmysle Zák. č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov uvádzať presne, úplne a pravdivo a v plnom rozsahu zodpovedá za ich správnosť, presnosť, úplnosť a pravdivosť.

Súhlas dotknutej osoby: V súlade s § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dávam slobodne a dobrovoľne súhlas Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) a jej organizačným zložkám so spracovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v tomto registračnom formulári za účelom mojej účasti na uvedenom odbornom podujatí.

Poučenie: Osobné údaje budú spracúvané na zabezpečenie administrácie a ostatných náležitostí, súvisiacich s Vašou účasťou na odbornom podujatí registrovanom v Kalendári podujatí CME. Prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov je SLS. Právnym základom spracúvania je Vami udelený súhlas. Súhlas je dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek odvolať. V prípade odvolania súhlasu pred konaním odborného podujatia nebude možné zúčastniť sa ho. Osobné údaje budú uchovávané do 5 rokov od skončenia odborného podujatia. Účastník má právo na prístup k údajom, ich opravu, výmaz, obmedzenie spracúvania, prenosnosť údajov a môže ich namietať (§ 21 až 28 cit. zák.). SLS možno kontaktovať telefonicky +421 2 5292 2019, mailom na: clenska@sls.sk.

    * povinné položky
Hore